Στα πλαίσια του προγράμματος DURECOBEL «Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων», διερευνώνται νέες καινοτόμες για τον χώρο των δομικών υλικών τεχνολογίες. Συγκεκριμένα αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Την τεχνολογία μορφοποίησης με συμπίεση. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, κατάλληλα διαμορφωμένα μίγματα αδρανών λεπτομερών υλικών (λατομικής παιπάλης, άμμου, ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ κ.α.) και συνδετικών κονιών (τσιμέντα διαφόρων τύπων) αποσυσσωματώνονται, ομογενοποιούνται και αναμιγνύονται σε ειδικό αναμεικτήρα, ενώ ακολούθως ψεκάζεται νερό πάνω από την επιφάνεια του υπό ανάμιξη μίγματος. Το ύφυγρο μίγμα που προκύπτει συμπιέζεται σε ειδική μήτρα και μορφοποιείται. Τα δοκίμια που προκύπτουν παραμένουν εντός θαλάμου ωρίμανσης (όπως τα δοκίμια σκυροδέματος) για 28 ημέρες μέχρι της απόκτησης των τελικών μηχανικών αντοχών του.
  2. Την τεχνολογία χύτευσης. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής, μίγματα λεπτομερών αδρανών από ΑΕΚΚ και συνδετικών κονιών αποσυσσωματώνονται, ομογενοποιούνται και αναμιγνύονται σε εργαστηριακό αναμεικτήρα. Με την προσθήκη ειδικών χημικών πρόσμικτων και ποσοτήτων νερού αποκτούν την απαιτούμενη  ρευστότητα ώστε να μπορούν να χυτευθούν σε καλούπια απλής γεωμετρίας (π.χ. ορθογώνια παραλληλεπίπεδα για εμφανή δομικά στοιχεία).
  3. Την τεχνολογία εξώθησης. Λεπτομερή αδρανή υλικά, όπως η λατομική παιπάλη, και συνδετικά με την βοήθεια χημικών προσμίκτων και κυτταρίνης αναμιγνύονται με μικρές ποσότητες νερού μέχρι επίτευξης της απαιτούμενης πλαστικότητα/εργασιμότητας. Στην συνέχεια εξωθούνται από ειδικές διατάξεις για να δώσουν αντικείμενα απλής ή σύνθετης διατομής (π.χ. τούβλα με οπές).
  4. Την τεχνολογία γεωπολυμερισμού. Λεπτομερή αδρανή από ΑΕΚΚ αναμιγνύονται με πρότυπα αλκαλικά διαλύματα, χυτεύονται σε ειδικές μήτρες και στη συνέχεια θερμαίνονται σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες (60-90οC) για μικρό χρονικό διάστημα. Τα δοκίμια που προκύπτουν αφήνονται να ωριμάσουν σε συνθήκες περιβάλλοντος μέχρι επίτευξης των τελικών μηχανικών ιδιοτήτων τους.