Οι ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος DURECOBEL περιλαμβάνουν:

  • Δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που αποσκοπούν στην απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με τον χαρακτηρισμό των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, με τη σύνθεση και τις ιδιότητες μιγμάτων, με τη δράση των ειδικών πρόσμικτων και με τη μοντελοποίηση των διαδικασιών μορφοποίησης σε μεγάλη εργαστηριακή κλίμακα
  • Ανάπτυξη προτύπων και δοκιμαστική εφαρμογή των πλέον κατάλληλων διαδικασιών, που θα προκύψουν από το προηγούμενο στάδιο, σε ημιβιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή δομικών στοιχείων τύπου κυβόλιθου και πλάκας δαπεδόστρωσης, φέροντα ή μη φέροντα τούβλα, διακοσμητικά τούβλα, ελαφροβαρή δομικά στοιχεία με ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Τεχνοοικονομική μελέτη και ανάλυση του κύκλου ζωής των αναπτυχθέντων προϊόντων για να προσδιοριστούν οι δυνατότητες διείσδυσης τους στην αγορά και να εκτιμηθεί η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Δημιουργία κώδικα καλών πρακτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών σε σχέση με τις πρόσφατες Κοινοτικές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία και προτάσεις για τη δημιουργία σχετικών προτύπων