Η ερευνητική μονάδα: Έλεγχος Ποιότητας - Υγιεινή & Ασφάλεια στη Mεταλλευτική έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα έργα: 

  • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υπερλεπτομερών λατομικών παραπροϊόντων (παιπάλη) για παραγωγή ειδικών οικολογικών δομικών στοιχείων (05ΠΑΒ-167). Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ- ΠΑΒΕΤ. Διάρκεια: 2005-2007
  • Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας παρασκευής αυτοσυμπυκνούμενου μικροσκυροδέματος (Self Compacted micro (μ) Concrete ή SCμC) από υπερλεπτομερή λατομικά παραπροϊόντα (παιπάλη), Χρηματοδότηση:ΕΛΚΕ-Πολυτεχνείο Κρήτης, Προγράμματα Ενίσχυσης Έρευνας, 2008-2010.
  • Ποσοτικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης αιωρούμενης ινογόνου και αδρανούς σκόνης σε λατομικές περιοχές της Ελλάδος. Χρηματοδότηση Ergoprolipsis Ο.Ε. 2008 – 2009
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας για την διαχείριση της επικινδυνότητας στα λατομεία αδρανών υλικών. Χρηματοδότηση: ERGOPROLIPSIS OE 2009-2010.
  • Μετρήσεις και αναλύσεις βλαπτικών παραγόντων σε εργασιακούς χώρους Χρηματοδότηση : Ergoprolipsis Ο.Ε. (σε εξέλιξη από το 2010)