Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

Σε  επιστημονικά περιοδικά

 1. Komnitsas K., D. Zaharaki, A. Vlachou, G. Bartzas and M. Galetakis (2015). Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers, Advanced Powder Technology 26, 368-376, http://dx.doi.org/10.1016/ j.apt.2014.11.012.
 2. Galetakis M., Piperidi C., Alevizos G., Stiakakis E. and Komnitsas K. (2015). Experimental investigation of the utilization of quarry dust for the production of microcement-based building elements by moulding casting; to be submitted to a journal.
 3. Galetakis Μ. and Soultana Α. (2015). A review on the utilization of quarry and ornamental stone industry fine by-products in the construction sector; submitted to a journal-under review.

Παρουσιάσεις σε ημερίδες - προβολή δράσεων στον ημερήσιο τύπο

 1. Γαλετάκης Μ. «Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων» παρουσίαση στα πλαίσια εσπερίδας την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στα Χανιά, που διοργανώθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων με θέμα: «Προστασία Περιβάλλοντος: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη;»
 2. Γαλετάκης Μ. «Επαναχρησιμοποίηση λατομικών υλικών», συνέντευξη-άρθρο στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, Τρίτη 17/06/2014.
 3. Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Πολυτεχνείο Κρήτης. Από την έρευνα στην Πράξη», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Συνόδου του INSULEUR, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά.
 4. Γαλετάκης Μ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος DURECOBEL - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων, στα πλαίσια ημερίδας την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στα Χανιά,με θέμα «Ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων».
 5. Κομνίτσας Κ. και Ζαχαράκη Δ. «Γεωπολυμερισμός αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», παρουσίαση στα πλαίσια ημερίδας την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στα Χανιά, με θέμα «Ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων».
 6. Πιπερίδη Χ. καιΣουλτανά Α. «Παραγωγή δομικών στοιχείων τύπου τεχνητού λίθου από λατομική παιπάλη και ανακυκλωμένα αδρανή προερχόμενα  από απόβλητα εκσκαφών-κατεδαφίσεων-κατασκευών», παρουσίαση στα πλαίσια ημερίδας την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στα Χανιά, με θέμα «Ανακύκλωση απορριμμάτων του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων».
 7. Γαλετάκης Μ. «Εφικτή η επαναχρησιμοποίηση λατομικών υλικών», συνέντευξη-άρθρο στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, Σάββατο27/06/2015.

Σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια

 1. Galetakis M., Zourbakis V., Koinakis I., Leventakis K. and Alevizos G. Aggregate production on the island of Crete, Greece: Current production conditions and future perspective. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII.
 2. Ζαχαράκη Δ., Α. Βλάχου και Κ. Κομνίτσας (2014). Διερεύνηση γεωπολυμερισμού αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Πρακτικά σε CD-ROM, Θεσσαλονίκη (14 - 16 Μαρτίου), http://persynmak.blogspot.gr/.
 3. Galetakis M., K. Komnitsas, K. Leventakis, A. Vasiliou, C. Piperidi, D. Zaharaki, N. Stavroulakis and M. Ginos (2014). Assessment of construction and demolition wastes as raw material for the building industry, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Proceedings in CD-ROM, Chania, Crete, Greece (2-5 September), http://hwm-conferences.tuc.gr/.
 4. Galetakis M., Alevizos G., Stiakakis E., Leventakis K., Vasiliou A., Piperidi C. and Stavroulakis N. (2014). Characterizarion and preliminary evaluation of quarry dust for its utilization in construction applications, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece (2-5 September, 2014), http://hwm-conferences.tuc.gr/.
 5. Zaharaki D., K. Komnitsas, A. Vlachou and M. Galetakis (2014). Geopolymerization potential of construction and demolition wastes (CDW), 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Proceedings in CD-ROM, Chania, Crete, Greece (2-5 September), http://hwm-conferences.tuc.gr/.
 6. Zaharaki D., A. Vlachou and K. Komnitsas (2015). Co-utilization of slags with construction wastes or red mud for geopolymer production, Fourth International Slag Valorisation Symposium - Zero Waste, Leuven, Belgium (15-17 April), http://slag-valorisation-symposium.eu/index.php.
 7. Komnitsas K. and D. Zaharaki (2015). Co-utilization of construction and demolition with industrial wastes for the production of geopolymers, International Conference "Industrial Waste & Wastewater Treatment &Valorisation", Athens, Greece (21 - 23 May), http://www.iwwatv.uest.gr/ .
 8. Γαλετάκης Μ., Βασιλείου Α., Πιπερίδη Χ., Σουλτανά Α., Κομνίτσας Κ., Στειακάκης Ε. καιΓκίνος Μ. (2015). Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής δομικών στοιχείων από λατομική παιπάλη και ανακυκλωμένα αδρανή προερχόμενα από απόβλητα εκσκαφών-κατεδαφίσεων-κατασκευών. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη (11-12 Ιουνίου), 304-317, http://www.evipar.org/category.asp?cat=150&lang=gr.
 9. Γαλετάκης Μ., Λεβεντάκης Κ., Βασιλείου Α., Ζαχαράκη Δ.,Αλεβίζος Γ. καιΣταυρουλάκηςΝ. (2015). Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής διακοσμητικών πλακιδίων με εξώθηση μιγμάτων λατομικής παιπάλης-τσιμέντου. 4οΠανελλήνιοΣυνέδριοτηςΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη (11-12 Ιουνίου), 8-18,http://www.evipar.org/category.asp?cat=150&lang=gr.
 10. Komnitsas K., D. Zaharaki and G. Bartzas(2015). Use of analytical techniques for the identification of the morphology of geopolymers, 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Tinos island, Greece (2-4 July), http://www.tinos2015.uest.gr/.