Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας & Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική», Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.mred.tuc.gr/3012.html 

Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων και αποκατάστασης εδαφών», Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.mred.tuc.gr/3020.html 

Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και κονιαμάτων, «Φινομπετόν»

Ιστοσελίδα: www.finobeton.gr

Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου Σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου, «Τεχνομπετόν»

Ιστοσελίδα: www.tehnobeton.gr