Το έργο «DURECOBEL - Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων», σκοπεύει στην ανάπτυξη νέων απλών διαδικασιών, με χαμηλή απαίτηση σε ενέργεια, για την παραγωγή νέων οικολογικών δομικών στοιχείων που αποτελούνται από λεπτόκοκκα λατομικά απορρίμματα και υλικά κατεδαφίσεων. Οι τελικοί στόχοι του έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και του αποτυπώματος του άνθρακα λόγω της εξόρυξης και επεξεργασίας τους και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της ανεξέλεγκτης μέχρι σήμερα διάθεσης μεγάλων ποσοτήτων των αποβλήτων αυτών στο περιβάλλον. 

Το έργο DURECOBEL υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς (κωδικός 11ΣΥΝ_8_584),  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειρίζεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας